Privacy Beleid Muziekvereniging De Bosnimf

(Swingband Havelte, Sing Kids Havelte)

De Bosnimf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. De Bosnimf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid.
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren.
Als Bosnimf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact met 
het bestuur opnemen.

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Bosnimf 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum.
- Bankrekeningnummer
Uw persoonsgegevens worden door de Bosnimf opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie 
voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zo kunnen wij onder andere gebruik maken van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Bosnimf bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens de Bosnimf van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om 
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging De Bosnimf
Per adres: 
Erika Santinge
Van Echtenstraat 99,
7902 EM, Hoogeveen.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.